Piątek 20 października o godz. 15.00 przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6
odbędzie się protest Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE
przeciw
- braku ustawowego automatycznego i nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości mieszkaniowych
- patologiom przy aktualizacjach opłat wieczystego
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

piątek, 1 listopada 2013

10.12.2010 powstało Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste". 11 dni później Prezydent M.St. Warszawy został poinformowany o powstaniu Stowarzyszenia, którego wpisano do ewidencji stowarzyszeń pod nr 1004. 

KONTAKT:
e-mail: infowieczyste@gmail.com
adres do korespondencji: Sobieskiego 64/8, 02-930 Warszawa 
tel. 517 741 154

Regulamin Stowarzyszenia Interesu Społecznego - „Wieczyste”
§1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” zwane w dalszej części "Stowarzyszeniem".
§2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym
§3. Stowarzyszenie odwołuje się do ideałów społecznego uczestnictwa w życiu publicznym, tradycji patriotycznej, oddolnych inicjatyw społecznych.
§4. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i niniejszego regulaminu.
§5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§6. Stowarzyszenie działa na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zasady ideowe Stowarzyszenia mogą być rozpowszechniane za pomocą sieci informatycznych także poza granicami państwa polskiego.
§7. Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw oraz interesu członków i ich rodzin, innych osób za ich zgodą oraz interesu społecznego w sprawach sądowych, podatkowych, administracyjnych, cywilnych lub karnych dotyczących nieruchomości: wieczystego użytkowania gruntów, podatków i opłat, podziału i scalenia gruntów, zagospodarowania przestrzennego i zabudowy nieruchomości, warunków środowiskowych,  ochrony zabytków i bezczynności organów.
§8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1)     reprezentowanie członków Stowarzyszenia i ich rodzin, innych osób za ich zgodą - wobec władz, organów administracyjnych, instytucji państwowych, społecznych, prywatnych i gospodarczych;
2)     występowanie w sprawach i postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych, cywilnych w interesie członków, ich rodzin, innych osób za ich zgodą oraz w interesie społecznym
3)     udzielanie bezpośredniej nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji i porad; wykonywanie ekspertyz i opinii przedmiotowych; prowadzenie szkoleń i kursów
4)     organizowanie zgromadzeń publicznych (spotkań, manifestacji, pikiet, konferencji, kongresów, pielgrzymek), strajków i innych form akcji protestacyjnych
5)     prowadzenie nieodpłatnej działalności informacyjnej, prasowej, wydawniczej, audiowizulanej, radiowo‑telewizyjnej; także z wykorzystaniem sieci informatycznych (w tym internetu)
6)     współpracę z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
7)     publiczne opiniowanie projektów i przepisów prawnych, udział w postępowaniach mediacyjnych na prawach uczestnika społecznego
8)     występowanie z inicjatywą zmian w prawie publicznym do uprawnionych organów państwowych, popularyzowanie prawa i świadomości prawnej w społeczeństwie
§9. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, po zaakceptowaniu regulaminu, stosownych uchwał Walnego Zebrania Członków i decyzji Prezesa.
§10. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
-          nieopłacenia składki w  terminie
-          wykluczenia za działanie nieetyczne, sprzeczne z interesem, Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
-          dobrowolnego wystąpienia,
-          śmierci,
§11. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes stosownie do potrzeb z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/5 członków, nie rzadziej niż raz na rok
§12. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia, a w szczególności:
-          uchwalania zmian w regulaminie
-          podejmowania uchwał ws. rozwiązania lub przekształcenia Stowarzyszenia
§13. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków wymagane jest w I wyznaczonym terminie co najmniej obecność połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków, a w II terminie uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
§14. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
§15. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Prezes Dr Daniel Alain Korona. Zmiana przedstawiciela następuje w drodze zmiany regulaminu.
§16. Prezes, działając w imieniu Stowarzyszenia:
-        reprezentuje Stowarzyszenie
-        wykonuje bieżącą pracę administracyjną
-        zwołuje Walne Zebranie Członków
§17. Prezes może do pomocy w swej pracy powołać i odwołać członków Stowarzyszenia na określone funkcje, tworzyć i rozwiązywać zespoły, biura, sekcje oraz określa ich zadania i tryb pracy.
§18. Osoby powołane na określone funkcje, o których mowa w §17 mogą zastępować Prezesa w postępowaniach administracyjnych i sądowych, lub reprezentować Stowarzyszenie w innych sprawach - na podstawie pisemnej decyzji Prezesa.
§19. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działających w granicach umocowania.

§20. Uchwały o zmianie regulaminu, rozwiązaniu stowarzyszenia zapadają większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.